+381 21 480 48 00|prodaja@indas.rs

Uslovi i prava korišćenja

/Uslovi i prava korišćenja
Uslovi i prava korišćenja 2018-06-28T11:47:09+02:00

Opšti uslovi poslovanja INDAS d.o.o., Heroja Pinkija 95, 21 000 Novi Sad

Poštovani korisnici,

Dobrodošli na sajt privrednog društva Indas doo. Indas Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima. Opšti uslovi poslovanja se primenjuju na sve sadržaje i usluge privrednog društva Indas. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite prezentaciju privrednog društva Indas.

Opštim uslovima poslovanja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

1. Opšti deo

2. Ponuda i isporuka

3. Cene i plaćanje

4. Mesto i rok isporuke

5. Prenos rizika

6. Pravo zadržavanja vlasništva

7. Upotreba software-a

8. Garancija

9. Odustanak od ugovora, odštetni zahtev i pravo reklamacije

10. Tajnost podataka

11. Izjava o zaštiti privatnosti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju

12. Nadležnost suda

13. Primenljivo pravo

1. Opšti deo

Opšti uslovi

1. Nakon prijema porudžbine putem našeg sajta klikom na dugme „Naruči“, prodavac je obavezan da izvrši elektronsku potvrdu (elektronskom potvrdom još uvek nije zaključen ugovor između kupca i prodavca).

2. Nakon elektronske potvrde, prodavac šalje ponudu kupcu. Eventualni specijalni uslovi, popusti i ostali komercijalni uslovi biće definisani tek u predračunu.

3. Prihvatanjem ponude od strane kupca putem faxa ili e-mail-a zaključen je ugovor između prodavca i kupca.

3. Kupac se obavezuje da preuzme robu u centralnom magacinu prodavca, osim ako ponudom nije definisan neki drugi način isporuke.

4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da o tome obavesti kupca prilikom slanja ponude.

5. Nakon završetka procesa online kupovine roba se rezerviše u magacinu.

6. Nakon plaćanja kupac preuzima robu u centralnom magacinu, osim ako pojedinačnim ugovorom nije drugačije dogovoreno

Načini plaćanja

1. Gotovinski u dinarima

2. Plaćanje pouzećem – gotovinski kurirskoj službi koja isporučuje robu na Vašu adresu

3. Virmanski – uplatu možete izvršiti uplatnicom u najbližoj banci. Uplatnicu treba popuniti podacima iz naše ponude (profakture) koja će neposredno nakon naručivanja proizvoda biti poslata na Vaš e-mail ili fax. Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva uplatnicu popunite na isti način u elektronskoj formi.

Korišćenje portala

Opšti uslovi poslovanja se odnose na sve stranice www.indas.rs Internet prodajnog mesta. Opšti uslovi poslovanja se odnose na svakog posetioca Internet prodajnog mesta www.indas.rs i svaki posetilac je dužan da ih pažljivo pročita. Smatra se da su Opšti uslovi poslovanja prihvaćeni prilikom posete našem sajtu i korišćenjem ovog portala. Prihvatanje ovde utvrđenih uslova i pravila znači davanje bezuslovne saglasnosti posetioca da će u svemu poštovati i primenjivati ovde utvrđene uslove i pravila.

Vlasnik www.indas.rs Internet prodajnog mesta je Indas d.o.o.

Indas d.o.o. zadržava pravo da suspenduje ili poništi registraciju svakog korisnika koji krši odredbe ovih Opštih uslova poslovanja.

Stranice www.indas.rs Internet prodajnog mesta služe za ličnu upotrebu njegovih posetilaca i to bez bilo kakve nadoknade. Komercijalna upotreba www.indas.rs Internet prodajnog mesta, uključujući preprodaju robe nije dozvoljena.

Neke fotografije na www.indas.rs Internet prodajnom mestu su isključivo informativnog karaktera i služe samo u cilju ilustracije, te u tom smislu ukoliko postoji razlika između fotografije i stvarnog kvantiteta i kvaliteta robe datog u opisu robe primaran je opis robe.

Pod robom se podrazumeva svaka stvar koja se nalazi na stranici www.indas.rs Internet prodajnog mesta.

Indas d.o.o. zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova poslovanja.

Indas d.o.o. ne daje nikakve garancije i nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za direktne i indirektne štete koje možete pretrpeti korišćenjem usluga ili u vezi s korišćenjem internet strana, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računarska mreža koju www.indas.rs Internet prodajno mesto ne kontroliše ni u kojem obliku već je na nju samo vezana pa se zbog toga ne može osigurati dostupnost servisa (servera) koje direktno ne kontroliše.
Spoljne internet strane (eksterni linkovi)

www.indas.rs Internet prodajno mesto uključuje linkove na druge internet strane, a materijali na tim stranama su izvan kontrole Indas d.o.o. i stoga Indas d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranama.
Oglašavanje

Deo internet strana www.indas.rs Internet prodajnog mesta predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da te materijale usaglase sa zakonskim normama i pravilima. Indas d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve protivpravne sadržaje ukoliko su u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, greške i nepravilnosti marketinških materijala.
Izmene

Indas d.o.o. zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke pohranjene na svim svojim internet stranama. Indas d.o.o. zadržava pravo na izmenu ovih Opštih uslova poslovanja, i obavezuje se da svaku izmenu i dopunu ovih Uslova i pravila učini dostupnom posetiocima stranice www.indas.rs Internet prodajnog mesta. Sve promene će se primenjivati na korišćenje svih internet stranica www.indas.rs Internet prodajnog mesta.

Posetioci www.indas.rs Internet prodajnog mesta nemaju pravo da jednostrano menjaju ove Opšte uslove poslovanja, a svaka eventualna izmena će biti nevažeća osim u slučaju saglasnosti Indas doo u pismenom obliku.
Izbor prava

Ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom za tumačenje, primenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova korišćenja www.indas.rs Internet prodajnog mesta. Sudovi Republike Srbije isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internet strana ili u vezi s njima. Indas d.o.o. ne obećava da su materijali sadržani na predmetnim stranama primereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istim s teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup internet stranama s navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova i pravila korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom.

Sve naše isporuke, usluge i ponude odvijaju se isključivo pod uslovima isporuke i plaćanja koji slede, bez obzira da li su ovi uslovi navedeni ili ne. Time se izričito osporavaju od toga odstupajući uslovi, koje postavlja kupac.

Takvi uslovi obavezuju privredno društvo Indas samo u slučaju da ih je ono pismeno priznalo.

2. Ponuda i isporuka

Zadržavamo pravo izmena ponuda, osim ako je dat odredjeni rok važenja. Za opseg isporuke merodavna je ponuda prodavca koju je kupac potvrdio. One predstavljaju i osnovu za ugovaranje. Potvrđene porudžbine za kupca još nisu obavezujuće. Kod kataloških komponenata je potvrda porudžbine pravovremena, ako je izdata u trenutku ispostave računa i isporuke. Kod ponuda sa ograničenim rokom važenja i sa odredjenim rokom prihvatanja ponude je merodavna sama ponuda, ako ne postoji blagovremena potvrda porudžbine. Dodatni dogovori i promene važe samo uz našu pismenu potvrdu.

Zadržavamo pravo promene konstrukcijskih rešenja, kao i ostalih tehničkih i radnih osobina, ukoliko poboljšavaju tehničke karakteristike.

Priložena dokumentacija uz upit za ponudu, kao što su crteži, specifikacije, materijali, mustre, alati, modeli i sl., koje firma Indas dobije od strane kupca, ostaje vlasništvo kupca. Ta dokumentacija je za firmu Indas obavezujuća osnova za izradu ponude. Ako dodje do bilo kakvih izmena u odnosu na prvobitni upit i prvobitnu ponudu, kupac je u obavezi da pismeno, u okviru porudžbine ukaže na te izmene.

Ukoliko firma Indas uz ponude priloži dokumentaciju po prirodi i na način kao što je gore navedeno, ta dokumentacija je i ostaje vlasništvo firme Indas. Kupac se obavezuje da tu dokumentaciju ne koristi u svrhe koje nisu odredjene ugovorom, da je ne umnožava i ne učini dostupnom trećim licima.

Očigledne zabune, štamparske greške, greške u pisanju i računu, kao i u proračunu za firmu Indas nisu obavezujuće i ne daju kupcu pravo na nadoknadu štete.

3. Cene i plaćanje

Cene koje se nalaze na sajtu su prodajne cene franko magacin prodavca, osim ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore, i u njih neće biti uračunati troškovi pakovanja i poreza, dažbina, nameta i ostali troškovi plativi prema važećem zakonu u Republici Srbiji.

Cene ne sadrže zakonom odredjen porez na dodatnu vrednost, međutim na ponudi (fakturi) se posebno iskazuje vrednost PDV.

Faktura istavljena od strane Indas d.o.o. plaća se odmah, ukoliko Kupac plaća gotovinom, dok se u slučaju ugovora o isporuci plaćanje vrši preko računa u roku od 8 radnih dana. Ukoliko dođe do kašnjenja u vezi plaćanja Kupac se od prvog dana kašnjenja obavezuje na plaćanje zatezne kamate.

Ukoliko kašnjenje u plaćanju prelazi 30 dana, Indas d.o.o. ima pravo da odustane od ugovora i da na osnovu odredaba o svojinskom pravu preduzme mere za povrat robe. Naknadu u vezi počinjene štete dužan je da plati Kupac.

Ukoliko je Indas preuzeo na sebe sklapanje ili montažu, Kupac će snositi sve troškove proistekle sa tim u vezi.

Kupac nema pravo da vrši prebijanja sa bilo kakvim potraživanjima.

Podrazumeva se da su prodajne cene, kao i sve ponude zajedno sa kalkulacijama date u dinarima, osim ukoliko izričito nije drugačije dogovoreno.

Troškove pakovanja i transporta snosi kupac. U slučaju da smo prema propisima o ambalaži u obavezi da za transport korišćenu ambalažu ponovo preuzmemo, troškove povratnog transporta ambalaže snosi kupac, kao i primerene troškove njenog recikliranja ili ukoliko mi to smatramo svrsishodnim, primerene dodatne troškove njenog ponovnog korišćenja. Poručilac se obavezuje i potvrđuje to svojom porudžbinom nama, da će sa navedenom ambalažom, koju nije vratio, postupiti shodno propisima o ambalaži i da će nas na naš zahtev obavestiti o količini i vrsti tako obradjene ambalaže kao i da će na naš zahtev pismenim putem potvrditi da se pridržavao navedenih propisa. U svako doba smo ovlašćeni da se uz prethodnu najavu uverimo na licu mesta kod poručioca da se pridržavao navedenih propisa.

Zadržavamo pravo prilagodjavanja cena, ukoliko dodje do promena u osnovama za kalkulaciju.

Ne postoji minimalna vrednost fakture za robu, popravke i usluge.

Ukoliko pojedinačnim ugovorima nije postignut dogovor o drugačijem načinu plaćanja, tada važi sledeće: Kupac je dužan da se pridržava roka plaćanja koji je naveden na našim komercijalnim dokumentima (ponuda, potvrda porudžbine, faktura), a koji glase na njegovo ime.

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem (način plaćanja je definisan u ponudi) Indas će imati pravo na kamatu na neplaćeni iznos tokom perioda kašnjenja u skladu sa važećim zakonom u Republici Srbiji.

Troškovi montaže, popravke i troškovi vezani za informacije o proizvodu se plaćaju odmah u neto iznosu.

Odlaganje plaćanja i odbici od računa zbog eventualnih potraživanja od strane kupca su dopustivi samo u slučaju priznatih ili pravosnažno utvrdjenih potraživanja kupca.

4. Mesto i rok isporuke

Isporuka robe se vrši na teritoriji Republike Srbije kao i van granica ove zemlje. Isporuka na teritoriji Kosova i Metohije moguća je samo u određenim mestima.

Mesto isporuke je prvenstveno centralni magacin INDAS-a doo Novi Sad, Heroja Pinkija 95, osim ukoliko pojedinačnim ugovorom nije drugačije dogovoreno.

Rok isporuke počinje sa datumom na ponudi. To važi samo u slučaju da su do tog datuma sve tehničke i komercijalne pojedinosti utvrdjene. Kupac je dužan da izvrši sve potrebne pomoćne radnje kako bi se porudžbina realizovala u roku. Rok isporuke je ispoštovan ako je do tog roka predmet isporuke napustio proizvodni pogon firme Indas ili je kupcu saopšteno da je predmet spreman za slanje.

Firma Indas d.o.o. se trudi da se pridržava rokova isporuke koje je i sama potvrdila, ali Kupac treba da zna da kašnjenje u isporuci ne može da bude predmet potraživanja za Kupca. Kupac može da odustane od narudžbe ukoliko kašnjenje u isporuci dostigne 30 dana.

Indas se oslobađa bilo kakvih obaveza u slučaju kašnjenja sa isporukom, ako do kašnjenja nije došlo krivicom Indas-a.

Dopuštene su delimične ili prevremene isporuke od strane firme Indas.

Rok isporuke se produžava u slučaju više sile. U višu silu spadaju i mere radničkih borbi, posebno štrajkovi i onemogućavanje rada zatvaranjem prostorija za rad. To važi i ukoliko su nastupile nepredvidjene prepreke i okolnosti kod kooperanata.

Ispunjenje roka isporuke pretpostavlja ispunjenje ugovornih obaveza od strane kupca.

Za gore opisane okolnosti Indas ne može da bude odgovoran i ako one nastupe za vreme već postojećeg odlaganja.

Ako se isporuka odgodi po želji kupca, zadržavamo pravo da nakon primerenog roka raspolažemo predmetom isporuke po svom nahodjenju, da kupcu isporučimo robu u adekvatno produženom roku i da zaračunamo nastale troškove skladištenja.

Ako mi kasnimo sa ispunjenjem obaveza i kupac nam odobri primeren naknadni rok uz nedvosmislenu izjavu da posle tog roka odbija naše usluge, i ukoliko mi ne ispunimo obaveze u tom naknadnom roku, kupac može da odustane od ugovora. Ako kupac robu primi sa zakašnjenjem i to svojom krivicom, ostaje dužan da ispuni svoje obaveze prema nama.

U slučaju da kupac pretrpi štetu zbog kašnjenja u isporuci našom krivicom, on ima pravo da podnese odštetni zahtev u slučaju štete zbog kašnjenja. Odšteta iznosi za svaku punu nedelju kašnjenja 0,5% od vrednosti onog dela ukupne isporuke, koji usled kašnjenja nije mogao da bude korišćen pravovremeno ili u skladu sa ugovorom, ali najviše 5% od te vrednosti i bez prava na druge zahteve.

5. Prenos rizika

Mesto prenosa rizika je prvenstveno centralni magacin INDAS-a ili drugo dogovoreno mesto isporuke navedeno od strane Kupca.

Isporuka se u svakom slučaju odvija na rizik kupca. Rizik snosi kupac i kod delimičnih i prevremenih isporuka. To važi i u slučaju kada je firma Indas preuzela dopremanje, i sopstvenim vozilima, kao i postavljanje dopremljene robe. Ako se otpremanje odlaže zbog okolnosti za koje je odgovoran kupac, rizik prelazi na kupca od dana spremnosti robe za otpremanje.

Rizik štete se prenosi na Kupca i kada se roba predaje špediteru, prevozniku ili nekom drugom licu, koga Kupac odredi za preuzimanje robe čak i u slučaju kada se roba prenosi besplatno, ili dovozi na kućnu adresu. U slučaju naše isporuke, mi zadržavamo rizik štete do mesta primopredaje robe. Svi ovi uslovi važe i u slučaju parcijalne isporuke.

Kupac je dužan da primi i robu sa beznačajnim nedostacima i greškama.

U slučaju nepotpune, ili pogrešne isporuke primedbe se odmah moraju konstatovati i naznačiti na tovarnom listu ili otpremnici.

U nedostatku primedbe na otpremnici, isporuka se smatra prihvaćenom.

Po želji kupca firma Indas može da zaključi osiguranje od kradje, loma, transportnih oštećenja, oštećenja od vode i vatre kao i od ostalih rizika, koje osiguravajuća društva prihvataju.

6. Pravo zadržavanja vlasništva

Isporučena roba ostaje naše vlasništvo, do potpune isplate svih postojećih i budućih potraživanja koja proizilaze iz poslovnog odnosa sa kupcem, bez obzira na pravne osnove.

Primenu naših prava zadržavanja vlasništva ne treba smatrati odustajanjem od ugovora. Naprotiv, pored prava na povraćaj našeg vlasništva zadržavamo i sva prava iz kupoprodajnog ugovora, posebno pravo na nadoknadu štete i nadoknadu propuštene dobiti.

Kupac ima pravo da opozivo u okviru urednog poslovanja otudji isporučenu robu. Kupac nam već sada ustupa sva potraživanja i propratna prava nastala otudjenjem predmetne robe u visini vrednosti te robe.

Ustupljena potraživanja služe kao osiguranje za ostvarivanje svih prava iz st. 1. Kupac je dužan da na naš zahtev informiše treće lice o ustupanju (radi plaćanja nama) i da nam pruži sve neophodne informacije i preda dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje naših prava.

Kupac sme da preradi, prepravi i poveže sa drugim predmetima predmetnu robu. Prerada i prepravka se radi za firmu Indas. Mi postajemo neposredno vlasnik predmeta koji je nastao preradom ili prepravkom i to u visini koja odgovara vrednosti isporuke. Preradjen ili prepravljen predmet se smatra zadržanom robom.

Prilikom prerade, prepravke ili povezivanja sa drugim predmetima koji nama ne pripadaju imamo pravo suvlasništva u visini vrednosti našeg udela, ta vrednost proizilazi iz odnosa vrednosti preradjene, prepravljene ili spojene zadržane robe i vrednosti novog predmeta. Udeo u potraživanjima ustupljen nama ima prednost ispred drugih potraživanja.

Ako kupac zadržanu robu spoji sa zemljištem ili pokretnim dobrima, ustupa nam radi sigurnosti sva svoja potraživanja na temelju naknade za spajanje, sa svim pratećim pravima, bez da su potrebna daljna objašnjenja.

Visina ustupljenih potraživanja odredjena je prethodnim stavom.

Obavezujemo se da oslobodimo dobra zadržana radi sigurnosti na koje imamo pravo, ako njihova vrednost prevazilazi vrednost još neizmirenih potraživanja za više od 20%.

Kupac nema pravo da drugačije raspolaže robom, osim na gore navedeni način, posebno ne sme da je založi ili preda radi sigurnosti u vlasništvo drugome. Prilikom zaplene ili drugog načina raspolaganja trećih lica predmetnom robom, kupac je dužan da ukaže na pravo vlasništva od strane firme Indas. Kupac je dužan da nas neodložno obavesti o svim slučajevima ograničenjima naših prava na vlasništvo predmetne robe.

U slučaju da kupac prekrši uslove iz ugovora, posebno ako kasni sa isplatom, ostatak duga dospeva odmah.

U tom slučaju imamo pravo da tražimo povraćaj robe i da istu preuzmemo od kupca. Kupac u tom slučaju nema pravo državine.

7. Upotreba software-a

Kupac uz nadoknadu dobija pravo korišćenja software-a firme Indas. To pravo korišćenja nije isključivo, nije prenosivo, nije vremenski ograničeno i važi za odredjeni hardware-proizvod.

Firma Indas ostaje vlasnik autorskih prava kao i svih ostalih službenim putem zaštićenih prava.

Pravo umnožavanja je dozvoljeno samo u svrhu zaštite podataka od brisanja. Copyright – oznake se ne smeju odstraniti.

Prosledjivanje trećem licu je moguće samo uz našu saglasnost. Prilikom ustupanja software-a u svrhu daljnjeg otudjenja neophodno je da treće lice prizna ove uslove. Promene nisu dozvoljene.

Naručilac u slučaju kršenja ovih odredaba mora da plati ugovorenu kaznu u visini desetostruke vrednosti porudžbine. Ova kazna se ne može zaračunati na eventualni zahtev za naknadu štete. Software i sva prateća dokumentacija se moraju na zahtev neodložno vratiti.

Gore navedene odredbe ne važe za korisnički software koji je razvijen po nalogu i opisu kupca , specifično za njegove potrebe.

Takav software je izradjen u okviru ugovorenog kompletnog upravljanja, u skladu sa potrebama korisnika i prilagodjen je ugovorenim funkcionalnim karakteristikama, uz primenu Indas-ovih standardnih software modula.

Član 2 ovih odredaba ne važi ni za didaktički software, koji je specifično razvijen za kupca.

Sa potpunom isplatom kupovne cene korisničkog programa napravljenog za specifične potrebe kupca, firma Indas prenosi isključivo, prostorno i vremenski neograničeno pravo korišćenja, ali bez ikakvih prava na standardne software module koji su korišćeni za dati program. Firma Indas zadržava pravo da ista rešenja koristi i ponudi za rešavanje drugih specifičnih software-skih zadataka. Firma Indas zadržava u svakom slučaju jednostavno pravo korišćenja specifičnih rešenja za sopstvene potrebe.

8. Garancija

Kompanija Indas garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj od strane proizvođača. Tehnička roba obavezno uz uređaj mora posedovati garantni list dobavljača. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja koji se unosi u garantni list, overava i potpisuje.

Pravo na garanciju i besplatno servisiranje u garantnom roku, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem, fizičkim oštećenjem, korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane za to neovlašćenih lica.

Za manjkavost naših isporuka i radova, u koje se ubraja i odsutnost zagarantovanih karakteristika, jamčimo kako sledi:

Besplatno popravljamo sve delove ili nanovo izvršavamo sve radove u roku od 12 meseci po prenosu rizika, ukoliko je manjkavost (neupotrebljivost ili ograničena upotrebljivost) nastala usled okolnosti pre prenosa rizika, posebno zbog greške u konstrukciji, lošeg materijala ili manjkave izvedbe. Habajući delovi su izuzeti od ove garancije.

Za Indas-software mi preuzimamo odgovornost za korektno umnožavanje. Indas-software je primenjljiv na hardware-proizvodima koje odredjuje firma Indas. Garancija se izvršava isporukom zamene. Inače ne preuzimamo jemstvo za besprekornost software-a i njegovu strukturu podataka, osim ako je u pismenom obliku drugačije ugovoreno.

Kod korisničkih programa pravljenih za specifične potrebe kupca Indas garantuje za podudarnost funkcionalnih i radnih osobina koji su odredjeni opisom projektnog zadatka, potvrdom porudžbine, dokumentacijom ili zajedničkim opisom radne procedure i njenim funkcijama i osobinama. Firma Indas ne garantuje za besprekornost programa u slučaju njihove primene koju je kupac predvideo, posebno ne za one slučajeve, koji Indas-u nisu bili poznati ili koji nisu bili testirani u trenutku izrade i primopredaje.

Garantni rok za korisnički software prilagodjen specifičnim potrebama kupca iznosi 6 meseci i počinje u trenutku primopredaje, najkasnije sa okončanjem faze testiranja. Garancija podrazumeva dijagnostikovanje grešaka i otklanjanje grešaka i smetnji, ukoliko je neophodno i na licu mesta.

Za popravljeni predmet ili zamenu odnosno novo izvedene radove dajemo garanciju od 3 meseca. Ona važi najmanje do isteka prvenstvenog garantnog roka. Garantni rok za isporučeni predmet se produžava za dužinu perioda u kome predmet zbog radova na popravci nije bio u pogonu.

O utvrdjenim manjkavostima nas morate obavestiti pismenim putem odmah, odnosno najkasnije 8 dana od dana pristizanja robe.

U slučaju da je prigovor opravdan, snosimo od neposrednih troškova – ukoliko se reklamacija pokaže kao opravdana – troškove zamenjenog dela, slanja i primerenih troškova izgradnje i ugradnje, maksimalno do visine troškova koji bi nastali na mestu stanovanja odnosno rada kupca u Republici Srbiji, ali najviše do vrednosti reklamiranog dela. U ostalim slučajevima kupac snosi troškove.

Kupac mora da nam obezbedi neophodno vreme i priliku za popravku odnosno isporuku dela, koji se zamenjuje. Samo u nužnim slučajevima kada je ugrožena sigurnost u pogonu i radi sprečavanja velikih oštećenja kupac je ovlašćen, da uz saglasnost firme Indas, sam otkloni grešku ili da to dozvoli trećem licu i da od firme Indas traži nadoknadu neophodnih troškova. To važi i za slučaj da kasnimo sa uklanjanjem manjkavosti.

Pravo kupca da promeni ili umanji ugovoreni iznos je moguće samo u slučaju da, ni nakon opomene, popravka, isporuka zamene ili otklanjanje greške nije izvršeno ili ako je nekoliko pokušaja ispravke, uprkos davanju primerenog roka, ostalo bezuspešno.

Daljna potraživanja kupca, posebno prava na nadoknadu štete koja nije nastala na samom predmetu isporuke, su isključena.

Ovo isključenje garancije ne važi, ako je postojala namera ili grubi nemar zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih, kao ni prilikom krivične povrede bitnih ugovornih obaveza. U slučaju krivičnih povreda bitnih ugovornih obaveza odgovornost snosi Indas – osim u slučajevima namere ili grubog nemara zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih – samo za ugovorno tipičnu, razumnu, predvidivu štetu.

Isključenje garancije ne važi ni u slučajevima u kojima je zakonom predvidjeno da je obavezna odgovornost proizvodjača u slučaju štete na stvarima i licima nastalim usled manjkavosti isporučenog predmeta koji je privatno korišćen.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

Neprimerena ili nestručna upotreba odn. skladištenje, pogrešna montaža od strane kupca ili trećih lica, samovoljni pokušaji remonta i izmene, prirodno habanje, pogrešno ili nemarno korišćenje, hemijski uticaji, uticaji struje kao i druge okolnosti na koje mi ne možemo uticati, kao i kod upotrebe u nepredvidjene svrhe i uz nepoštovanje naših uputstava i kataloških podataka, posebno u odnosu na primenu naših cilindara (uputstva o podmazivanju). Garancija prestaje da važi ukoliko kupac ili treće lice izmeni upravljanje odnosno software bez prethodne saglasnosti firme Indas i bez drugih ovlašćenja (kasno uklanjanje grešaka od strane firme Indas), ovo važi i u slučuju da se greška pojavi na delu koji nije izmenjen.

Naši podaci o isporučenom proizvodu i o svrsi korišćenja, na primer o težini, tvrdoći, upotrebnim parametrima, temperaturi i sl. predstavljaju samo opis odnosno orijentacione veličine i nisu zagarantovane osobine proizvoda. To su samo orijentacione vrednosti i zagarantovane su samo u odnosu na naše uzorke koje je kupac isprobao za odredjenu namenu i koji su kao takvi odobreni. Neznatna odstupanja ne opravdavaju garantna potraživanja.

Gore navedena ograničenja jemstva važe i za savetovanja ili predloge, kao i za eventualne zahteve kupca, koji se temelje na povredi sporednih ugovornih obaveza.

9. Odustanak od ugovora, odštetni zahtev i pravo reklamacije

Kupac može da odustane od ugovora ukoliko nismo u mogućnosti da ispunimo sve obaveze pre prenosa rizika. Kupac ima pravo da odustane i ako su naručeni istovetni delovi, od kojih neke ne možemo da isporučimo, a on ima opravdan razlog da ne prihvati delimičnu isporuku. Ukoliko to nije slučaj, kupac može da umanji odgovarajući deo svojih obaveza prema nama.

Ako Indas kasni sa ispunjenjem obaveza i kupac nam odobri primeren naknadni rok uz nedvosmislenu izjavu da posle tog roka odbija naše usluge, i ukoliko mi ne ispunimo obaveze u tom naknadnom roku, kupac može da odustane od ugovora. Ako kupac robu primi sa zakašnjenjem i to svojom krivicom, ostaje dužan da ispuni svoje obaveze prema nama.

Kako je u odeljku 4 već navedeno, u slučaju da kupac pretrpi štetu zbog kašnjenja našom krivicom, on ima pravo da podnese odštetni zahtev u slučaju štete zbog kašnjenja.

Isključeni su svi ostali zahtevi kupca, posebno u odnosu na pozitivnu povredu potraživanja, naknadu štete nastale usled povrede obaveza prilikom ugovornih pregovora i nedozvoljenih radnji i to i onih šteta, koje nisu nastale na samom isporučenom predmetu.

Ovo isključenje garancije ne važi ako je postojala namera ili grubi nemar zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih, kao ni prilikom krivične povrede bitnih ugovornih obaveza. U slučaju krivičnih povreda bitnih ugovornih obaveza odgovornost snosi firma Indas – osim u slučajevima namere ili grubog nemara zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih – samo za ugovorno tipičnu, razumnu, predvidivu štetu.

Isključenje garancije ne važi ni u slučajevima u kojima je zakonom predvidjeno da je obavezna odgovornost proizvodjača u slučaju štete na stvarima i licima nastalim usled manjkavosti isporučenog predmeta koji je privatno korišćen.

Za proizvode drugih proizvodjača garantujemo samo u smislu ustupanja odgovarajućih zahteva u okviru garancije, na koje imamo prava u odnosu na isporučioca tih proizvoda, ukoliko su ta prava važeća. Ovo ne važi ako je zakonom predvidjena daljnja odgovornost samog proizvodjača.

Prilikom konstrukcije ili proizvodnje prema obavezujućoj specifikaciji koju nam je podneo kupac, on nas oslobadja svih eventualnih zahteva trećih lica u odnosu na njihova autorska prava i zaštitu njihovih patenata.

U slučaju nepredvidjenih dogadjaja/ više sile u smislu čl. 4, ukoliko oni menjaju ekonomski značaj ili sadržaj obaveza ili utiču na naš pogon i u slučaju da se naknadno ustanovi nemogućnost ispunjenje obaveza, ugovor će biti primereno prilagodjen.

Ukoliko to nije ekonomski opravdano, zadržavamo pravo da odustanemo delimično ili potpuno od ugovora.

Reklamacija

Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda se može, u zavisnosti od trenutka pojave nedostatka u funkcionisanju proizvoda, svrstati u jednu od sledećih kategorija:

1. Isporučeni proizvod je vidno oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), oštećena je ambalaža ili su vidna oštećanja na samoj ambalaži. U ovom slučaju, problem se mora evidentirati na licu mesta, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U ovom slučaju se popunjava Zapisnik o oštećenju.Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi nakon toga utvrdite kvar ili bilo koju drugu nedoslednost, Vaša reklamacija neće biti uvažena.
2. U slučaju da je proizvod u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad neispravan, robu možete vratiti u roku od 8 dana od dana kupovine. Robu menjamo samo sa priloženim računom i garantim listom. Vraćena roba mora biti zapakovana u originalnu ambalažu, nekorišćena i neoštećena. Po želji, robu vam možemo zameniti za novu ili vratiti novac.

3. Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku. U tom slučaju, proizvod isključivo šaljete u servis na onu adresu koja je upisana na garantnom listu (tu se nalazi kontakt telefon i adresa ovlašćenog servisa koji Vam može rešiti kvar). Svako slanje proizvoda na drugu adresu (koja ne piše na garantnom listu koji ste dobili uz proizvod) se ne prihvata i proizvod gubi garanciju. Ovo se može dogoditi i ako sami pokušate da otklonite nastali kvar. Fizički oštećene komponente ne podležu garanciji.

Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan:

– da reklamirani proizvod na servis donese u originalnoj ambalaži i u servis naznačen na garantnom listu.

– da prodavcu/serviseru podnese na uvid original garantnog lista i račun o kupovini.

– nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je i ostavio proizvod.

– u vezi sa reklamacijama i servisom u garantnom roku, ne postoji nikakva obaveza Indas-a, pa čak ni u organizovanju prevoza uređaja do ovlašćenog servisa.

Za uvažene reklamacije Indas u potpunosti snosi troškove transporta, ukoliko su ispoštovani prethodno navedeni slučajevi. U svim ostalim slučajevima troškove snosi kupac.

Povrat robe i novca

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja robe, odnosno u cilju servisiranja iste i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slučaju da je kupac koristio robu, ako je roba otvarana, i nakon određenog vremena nije zadovoljan radom, tj. očekivao je mnogo više od naručene robe – povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća.

Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko je greškom Indas-a fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povrata robe je 24h od trenutka prijema robe;

2. Ukoliko je kupcu fakturisana neispravna ili roba oštećena u transportu, rok za započinjanje procedure povrat robe je 24h od trenutka prijema robe

3. Ukoliko je proizvod predmet reklamacije i isti je odnešen u ovlašćeni servis zbog saniranja kvara, i kao takav nije moguće da se popravi. Od ovlašćenog servisa treba da dobijete „potvrdu o nemogućnosti popravke uređaja“. Tada je potrebno da nas obavestite telefonom na 021 480 4800, kako bi na Vašu adresu poslali Reklamacioni list. Isti treba da popunite i zajedno sa robom da pošaljete na našu adresu. Rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema reklamacionog lista.

U slučaju povrata novca, ukoliko su ispoštovane prethodne odredbe, rok za povrat novca je 7 dana od trenutka prijema uređaja od strane Indas-a.

Indas zadržava sva prava promene cene proizvoda; tako da, ako ste poručili robu po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena smanjena, i želite povrat novca, iznos koji će Vam biti isplaćen biće po tržišnoj vrednosti na dan povrata novca.
10. Tajnost podataka

Kupac je dužan da sve informacije, know-how i druge poslovne tajne u vezi sa sprovodjenjem date porudžbine tretira strogo poverljivo i da bez izričitog odobrenja od strane firme Indas ne daje i ne čini dostupnim trećim licima nikakve informacije, dokumenta, dokumentaciju, crteže, skice ili druge podloge.

Indas poštuje tajnost dokumentacije, koju je podneo kupac.

11. Izjava o zaštiti privatnosti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju

Polisa privatnosti

Naše obaveze u očuvanju privatnosti korisnika

Indas doo se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima Indas:

· Dostavlja obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi.

· Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe.

· Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka.

· Ograničava dostupnost vaših informacija.

· Omogućava kontakt u vezi pitanja koja su vezana za zaštitu privatnosti.

Indas doo visoko ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti, naročito Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

Polisa zaštite privatnosti Indas doo

Ova polisa opisuje informacije i praksu u zaštiti privatnosti koja se primenjuje u maloprodajnim objektima Indas-a doo, Web stranicama www. i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane Indas-a doo ili u njegovo ime. Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to opisano u ovoj polisi.

Primenjivost ove polise ne važi na Web stranicama van domena Indas doo, a kojima se pristupa sa Indas Web stranica putem veza ka drugim Internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica. Želimo da Vas potstaknemo da pročitate polise o zaštiti privatnosti ovih drugih Internet stranica kako bi saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.

Tipovi obaveštenja korisnicima

· Oglasi

· Lifleti

· Newsletteri

· Poštanska pisma

· Katalozi

· Telefonski pozivi

Tipovi prikupljanih informacija

Informacije koje Indas doo može prikupljati su:

· Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)

· Informacije za naplatu i isporuku (broj kreditne kartice, adresa za isporuku)

· Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima)

Prikupljanje informacija

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

· prilikom online registracije korisničkog naloga

· pri kupovini proizvoda

· korišćenjem nekog servisa ili usluge

· pri dostavi ili instalaciji proizvoda ili servisa

· pristupanjem članskom klubu

· učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima

· uspostavljanjem kontakta preko Web stranica ili direktno u objektima Indas-a

· učestvovanjem u drugim aktivnostima Indas

Korišćenje informacija

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

· popunjavanje formi u zahtevima za proizvodima, servisima ili informacijama

· organizacija i administracija članskog kluba

· obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa

· organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja

· ponuda novih proizvoda i servisa

· poboljšanje efektivnosti naših Web stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude

· sprovođenje istraživanja i analiza

· slanje informacija u marketinške svrhe

· obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina ili e-mail adresa prijatelja koja je zabeležena preko opcije “Preporučite prijatelju” ili preko nekih drugih opcija.

Prosleđivanje ličnih informacija

Indas doo ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

Indas doo može imati potrebu da prosledi informacije određenim trećim licima, kao što su naši agenti, franšizne prodavnice, servisni centri ili drugi predstavnici koji nastupaju u naše ime. Ova akcija može biti preduzeta u sledećim slučajevima:

· ispunjavanje korisničkih porudžbina

· slanje marketinških obaveštenja

· dostavljanje paketa

· zakazivanje i izvođenje instalacija

· servisiranje proizvoda

· održavanje članskog kluba

· izvršavanjem korisničkih servisa

· sprovođenje istraživanja, analiza ili drugih upita

· slanje regularnih poštanskih ili elektronskih poruka

· procesiranje plaćanja putem kreditnih kartica

Treća lica, sa kojima Indas doo ima ugovor, su ovlašćena da prosleđene informacije koriste isključivo u svrhe za koje su unajmljena. Kao deo ugovora sa njima, u obavezi su da slede pravila privatnosti koja smo im prosledili i da preduzmu razumne mere predostrožnosti kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka.

Indas doo će eventualno biti prinuđen da prosledi lične podatke validnim sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima ili drugačije kako je propisano zakonom. Takođe, zadržavamo pravo da prijavimo istražnim organima aktivnosti za koje smatramo da su nezakonite. Indas doo može proslediti određene lične podatke u slučaju da verujemo da je taj postupak razumno potreban kako bi se zaštitila prava, svojina i sigurnost drugih i nas samih. Isto tako, lični podaci se mogu proslediti u slučaju korporacijske prodaje, integrisanja, akvizicije, raspuštanja ili nekog sličnog događaja.

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja Indas-a doo.

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

· – Putem broja telefona 021/ 480-4800

· – Putem slanja e-maila na adresu office@indas.rs sa temom “Odjava”.

· – Putem poštanske adrese :

Indas d.o.o.
Heroja Pinkija 95
21 000 Novi Sad
Srbija

Pri slanju e-maila ili poštanskog pisma, molimo Vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (n.p.r. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev.

Indas će preduzeti neophodne korake kako bi implementirali Vaš zahtev za prestanak dobijanja marketinških obaveštenja. Molimo Vas da notirate da zbog obrade podataka, poštanskih i sistemskih rokova, ova procedura može potrajati 10 radnih dana za e-mail poruke i 6 nedelja za direktno slanje pošte. Dok ova promena ne stupi na snagu, moguće je da ćete u tom periodu i dalje dobijati naša marketinška obaveštenja.

Takođe treba notirati da i kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe, informacije o statusu članskog kluba ili ostala obaveštenja koja se tiču Indas doo.

Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke

Bilo da kupujete putem Interneta ili u našim prodavnicama, primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. Indas doo ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.

S’ obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Web stranice Indas doo koriste tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz porudžbine, kao što su Vaše ime, prezime, adresa i broj kreditne kartice.

Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.

Korišćenje Internet kolačića (Cookies), ostalih tehnologija i trećih lica za prikupljanje podataka

Internet kolačić je mala datoteka koju Web stranica ili e-mail poruka šalje Vašem Internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na Vašem hard disku. Naše Web stranice i e-mail poruke koriste Internet kolačiće kako bi maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim Web stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup Web stranicama bez ponovne personalizacije.

Web čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše Web stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.

Naš Web server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) Web stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji Web čitač koristite za pregled naših Web stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da shvatimo i razumemo kako posetioci koriste naše Web stranice.

Web stranice Indas-a doo koriste servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem Interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših Web stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o Vašim posetama našim Web stranicama i Vašoj interakciji sa našim oglašavanjima. Za te potrebe se mogu koristiti tehnologije slične onima koje smo opisali u prethodnim pasusima, kako bi se izmerila efikasnost oglašavanja i e-mailova.

Ažuriranje ličnih podataka

Indas doo želi da Vaši lični podaci budu tačni i kompletni. Obezbedili smo nekoliko različitih metoda za ažuriranje istih.

Ako ste kreirali korisnički nalog na www.indas.rs Web stranicama, možete ažurirati Vaše podatke nakon prijave.

1. Pozovite nas na broj telefona: 021/ 480-4800

2. Pošaljite zahtev na e-mail: office@indas.rs

3. Pošaljite zahtev na poštansku adresu:

Indas d.o.o.
Heroja Pinkija 95
21 000 Novi Sad

U slučajevima da šaljete e-mail ili poštansko pismo, molimo Vas da obezbedite aktuelne informacije i promene koje želite da budu napravljene.

Sakupljanje informacija o deci

Indas doo neće svesno ili namerno sakupljati lične podatke od dece putem Interneta, a koja su mlađa od 13 godina. Zalažemo se za zaštitu prava dece!

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

4. Pozovite nas na broj telefona: 021/ 480-4800

5. Pošaljite zahtev na e-mail: office@indas.rs

6. Pošaljite zahtev na poštansku adresu:

Indas d.o.o.
Heroja Pinkija 95
21 000 Novi Sad

12. Nadležnost suda

Eventualni spor po ugovoru saugovarači će rešavati sporazumom, a u slučaju da dođe do spora nadležan je stvarno nadležan sud u Novom Sadu. Pri tome zadržavamo i pravo podizanja tužbe u matičnom sedištu kupca.

13. Primenljivo pravo

Na ugovorno-pravni odnos izmedju nas i kupca se primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije.